Публикации воспитателей детских садов
О проекте

"Қыз өссе елдің көркі"

Орынбасарова Іңкәр Қымбатқызы Орынбасарова Іңкәр Қымбатқызы
DOC
46
0
Предпросмотр

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ
«№47 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕП»

Сыныбы:5 «А»
Сынып жетекшісі :Төребекова І.Қ.Семей қаласы
2016 жыл


Сыныптас тыс жұмыс
Тақырыбы: «Қыз өссе-елдің көркі»
Мақсаты: Көктем мерекесіне орай өткізілген сайыста қыздарды әдептілікке, әсемділікке, инабаттылыққа, сыпайылыққа, ата-баба дәстүрін біліп, үлкенге ізет, кішіге ілтипат көрсете білуге, ана мен қыз бала арасындағы сыйластықты арттыруға тәрбиелеу, ақыл-парасатын, талғампаздығын, тапқырлық, шеберлігін бағамдау арқылы «Қыз сыны» сайысының жеңімпаз аруын анықтау мақсаты көзделді.
Жүргізуші:Аяулыаналар,апайлар, 8 Наурызмерекелеріңізқұттыболсын!Көктемніңшуақтыкүндеріндей,сан-алуангүлдеріндейқұлпырып,жайнапжүреберіңіздер!Жүздеріңізденшаттық,көңілдеріңізденқуанышарылмасын!
Құрметтіқонақтар,бүгінсіздердімектепалдыдаярлықтобындағықыздарарасындағы «Қызөссе - елдіңкөркі»аттықызсынысайысынтамашалауғашақырамыз.
Сайысбағдарламасы4бөлімнентұрады:
1. «Тегінбілу,тектілік» /өзінтаныстыру/
2. «
Анасынкөріп,қызынал» / өнерінкөрсету /
3. «
Шеберқолдар» /түскиізжасау/
4. «
Қыздарғаәсемдікжарасады» /сәнкиімүлгісінкөрсету/
Жүргізуші:Әділ-қазыбереді
Өздеріңебилікті
Өнердекімжеңеді
Солаладысыйлықты
Бүгінгісайыстыңәділбағасынберіп,сайыстыңжеңімпазынанықтайтынәділ-қазыларалқасыментанысболыңыздар!
Балғынжүзіалбырап
Қанатынжаңақаққан
Қарсыалайықаруларды
Сайысқадайынтұрған
Аруқыздарымызды,көңілдіқошеметпенқарсыалайық /аруларүнтаспадақосылғанбаяуәнменортағашығады/.

Жүргізуші:Уа,халайық,халайық
Бастамасбұрынсайысты
Әжемізденауылдың
Аталыбатаалайық.
ӘЖЕ:А,құдайымоңдасын
Оңжолынабастасын
Бүгінгімынасайыста
Еліңеұнарарубол
Халқыңсүйераққубол!Әумин!
1.Жүргізуші:Ал,ендіқымбаттыарулар,сіздергеқойылатынсайыстыңбіріншішарты «Тегінбілу - тектілік»/өзінтаныстыру/
Аруларымызсайысымыздыңкелесішартынадайынболғаншаортағажігіттерімізшығады.
Келесіұлдарымыздың «Анатуралы»өлеңшумақтарынтыңдаңыздар:
Сегізіншінаурызкүнін
Мейрамдайдыаналар
Аналардыңшаттығын
Құттықтайдыбалалар
Құттыболсынардақтыанам
Асыланаммерекең
Құттыболсынтеңдікалған
Қуаныштымерекең
Мұрат,мүлде,мақсатым
Жақсыкүнменжақсытүн
Нағызбақытананың
Ақтаудеремақсүтін
Теңдесіжоқданасың
Арқасүйерпанасың
Еңбегіңдіақтаймын
Аманболшыанашым
Меніңәжем,бұләже
Айтқансөзідәләжем
Аманболсакөреді
Қызығымдыәліәже
Баланыңдатірегі
Даланыңдатірегі
Шаншымасынешқашан
Аналардың жүрегі
Бәріңізде анасың
Біз үшін күн боп жансың
Құтты болсын мейрамың
Құттықтаймын анашым
2. Жүргізуші:Келесі,сайыс «Анасынкөріп,қызынал».Аруларымызмыңбұралғанбиімен,тамылжығанәніменортағаөзөнерлерінкөрсетеді!
3. «
Шеберқолдар»сайысы.Аруларымызалдарыңыздақазақтыңқолөнеріменжасалатынтүскиіздіжабыстырып,жасапкөрсетеді.Ал,кәне,арулар,іскесәт!
Аруларымызтапсырмаларынжасағанша,алдарыңыздажігіттертобының
«
Қаражорға»биінтамашалаңыздар! /Аруларжұмыстарынәділқазылардыңалдынақойып,келесісайысқадайындалады/.
«
Кішкентайданмені»әніорындалады.
4.
Келесі,сайыс «Қыздарғаәсемдікжарасады».Аруларымыздыңсәндікиімдерінтамашалаңыздар!
Алдарыңыздадаярлықтобыныңорындауында «Айналайын,ана»әнінтыңдаңыздар!
Келесісөзкезегіәділ-қазыларалқасынасөзберіледі . Сайысқақатысқанаруларға:
«
Көрермендеркөзайымы», «Өнерліқыз», «Мыңбұралғанбиші», «Көріктіқыз», «Әдеміқыз», «Ақылдықыз», «Сүйкімдіқыз», «Ажарлықыз», «Салмақтықыз», «Үшіншіорын», «Екіншіорын», «Басжүлдегеиегерару»аттыноминацияларыбойыншажүлделерберілді.
Жүргізуші:
Аналар,қалқыпбақытаралында
Лайыммұңқонбасынжанарыңа
Осыменертеңгілігіміздіаяқтайық
Гүлбітсінбәріміздіңқадамымызға, - дейотырып,бүгінгісайысымыздыаяқтайық!
Ардақтыаналар,апалар,мейрамдарыңызқұттыболсын!